پنجشنبه، 15 خرداد 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

نام و نام خانوادگی:

سمت: کارشناس میزخدمت در حوزه شهرسازی و معماری

شماره تماس: 33110040  (013)

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

رشت - میدان شهید انصاری - روبروی ساختمان مخابرات - ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی گیلان

وظایف حوزه معاونت شهرسازی و معماری

 • راهبري ‌و نظارت بر اجراي ضوابط ‌و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري، عمران شهري و طرحهاي شهري .
 • راهبري و نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري، طرحهاي تفصيلي، طرحهاي معماري و طراحي شهري ، طرحهاي ويژه ، شهرك ها و شهرهاي جديد.
 • راهبري و نظارت بر اجراي آئين نامه هاي مربوط به نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي،  منطقه‌اي وملي مقررات شهرسازي و معماري‌كشور و همچنين استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها.
 • راهبري دبيرخانه هاي كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي وكميسيون ماده 5 دراستان.
 • راهبري و نظارت برطرحهاي مطالعاتي وتحقيقاتي در سطوح محلي .
 • نظارت برتنظیم قرارداد با مهندسين مشاور به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه، مجموعه‌هاي شهري و جامع شهر، تفصيلي، طرحهاي ويژه ، طراحي شهري و معماري و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .
 • شركت در كميسيونها ،كميته ها ، شوراهاي مربوطه حسب قوانين وآئين نامه‌هاي موضوعه .
 • راهبري و نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت واحدهاي تابعه و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
 • همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظائف مرتبط با بخش شهرسازي و معماري .
 • راهبري و نظارت بركليه امور مربوط به بخش شهرسازي و معماري دراستان .
 • همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه تهيه و تنظيم لوايح و قوانين ، ضوابط و معيارها و استانداردهاي شهرسازي و اجراي سايرامور محوله.
استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک
 
خدمات میز خدمت در حوزه شهرسازی و معماری  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت نظرسنجی الکترونیکی
تأمین عکس و نقشه پایه مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه طرح های کالبدی منطقه ای مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع شهری مشاهده  مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع ناحیه مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه طرحهای تفصیلی شهری
(فرایند مصوبات کمیسیون ماده پنج)
مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه و به روزرسانی پايگاه اطلاعات مكانی طرحهای توسعه و عمران مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
گزارش تخلفات ساختمانی و شهرسازی مشاهده - دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه طرحهای طراحی شهری مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تهیه طرحهای مجموعه شهری مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
انتخاب مشاور یا محقق مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
بررسی یک طرح در کمیته فنی مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
 مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی

مدیریت شهرسازی و معماری

 • آدرس:
 • رشت - میدان شهید انصاری - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو
 • تلفن مستقیم:  01333115009
 • فکس:  01333112091