شنبه، 9 مرداد 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

نام و نام خانوادگی: محمد باقر بشلیده

سمت: کارشناس میزخدمت در حوزه فنی و اجرایی

شماره تماس: 33727123 ( 013

آدرس (درصورت نیاز به مراجعه حضوری) :

رشت - ابتدای بلوار نماز - ساختمان مدیریت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی گیلان

شرح وظايف معاونت مهندسی و ساخت

  

 • انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسی ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 • برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 • همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .
 • مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .
 • انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .
 • نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .
 • ابلاغ دستور العمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی
 • كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .
 • ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
 • تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .
 • تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .
 • تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 • پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .
 • پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .
 • بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .
 • مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .
 • بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .
 • بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .
 • بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .
استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک
 
خدمات میز خدمت در حوزه معاونت مهندسی و ساخت  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت نظرسنجی الکترونیکی
احداث بزرگراه ها، راه اصلی یا فرعی مشاهده  مشاهده  دریافت نظرسنجی الکترونیکی
توسعه و بهسازی راهها مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
احداث تبادل ها مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
احداث راه روستايی مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
بهسازی راه روستايی مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
کنترل و نظارت بر امور مهندسان مشاور مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
مطالعه و طراحی و تهیه نقشه و مشخصات پروژه ها مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
انتخاب پیمانکار به روش مناقصه مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
بررسی صورت وضعیت ها مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی
تنظیم قرارداد مشاهده مشاهده دریافت نظرسنجی الکترونیکی

خدمات میز خدمت در حوزه فنی و اجرایی  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت نظرسنجی الکترونیکی
مجوز تخریب ساختمانهای دولتی مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
مطالعه و احداث پروژه ساختمان دولتی مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
مشاوره جهت استحكام بنا وتعمیرات ساختمان های دولتی مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
تغيير مشخصات فنی ساختمان مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
تعیین قیمت اضافه کاری مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی
بررسی شيت های آزمايشگاهی مشاهده مشاهده فرم درخواست نظرسنجی الکترونیکی

معاونت مهندسی و ساخت

 • آدرس:
 • رشت - میدان دکتر حشمت - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره یک
 • تلفن مستقیم: 01333333215
 • فکس: 01333332904