30 تیر 1397
En | 

قوانین و مقررات حوزه شهرسازی

 عنوانحجم 
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن182.96 KBدریافت
آيين نامه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تاسيسات در خارج ازحريم شهر ها و محدوده روستا699.32 KBدریافت
آيين نامه نحوه بررسي وتصويب طرح هاي توسعه وعمران محلي،ناحيه اي،منطقه اي وملي ومقررات شهرسازي ومعماري كشور408.03 KBدریافت
دستور العمل اجرايي قانون تعاريف محدوده وحريم شهر روستا وشهرك216.12 KBدریافت
ضوابط جلوگيري ازافزايش محدوده شهر122.78 KBدریافت
ضوابط ومعيارهاي استقرارواحد ها وفعاليت ها وفعاليت هاي صنعتي وتوليدي131.86 KBدریافت
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري197.32 KBدریافت
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني-اسلامي110.58 KBدریافت
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران135.15 KBدریافت
قانون تعاريف محدوده وحريم شهر ،روستا،شهرك ونحوه تعيين آنها133.02 KBدریافت
قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداري ها164.09 KBدریافت
قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن169.21 KBدریافت
قوانین، آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری 4.19 MBدریافت
طراحی سایت