05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  EN

قوانین و مقررات مربوط به خدمات در حوزه شهرسازی و معماری

 عنوانحجم 
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران408.03 KBدریافت
قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن169.21 KBدریافت
قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداري ها164.09 KBدریافت
قانون تعاريف محدوده وحريم شهر ،روستا،شهرك ونحوه تعيين آنها133.02 KBدریافت
قانون تاسيس شورايعالی شهرسازی ومعماری ايران135.15 KBدریافت
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران135.15 KBدریافت
طرح جامع سرزمین (ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی)176.82 KBدریافت
قوانین، آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری 4.19 MBدریافت
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني-اسلامي110.58 KBدریافت
ضوابط ومعيارهاي استقرارواحد ها وفعاليت ها وفعاليت هاي صنعتي وتوليدي131.86 KBدریافت
ضوابط جلوگيري ازافزايش محدوده شهر122.78 KBدریافت
دستور العمل اجرايي قانون تعاريف محدوده وحريم شهر روستا وشهرك216.12 KBدریافت
آيين نامه نحوه بررسي وتصويب طرح هاي توسعه وعمران محلي،ناحيه اي،منطقه اي وملي ومقررات شهرسازي ومعماري كشور408.03 KBدریافت
آيين نامه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تاسيسات در خارج ازحريم شهر ها و محدوده روستا699.32 KBدریافت
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن182.96 KBدریافت
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري197.32 KBدریافت
مصوبه شورایعالی اداری در مورد تهیه طرح آمایش سرزمین125.03 KBدریافت