25 مهر 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

قوانین و مقررات مربوط به خدمات در حوزه شهرسازی و معماری

 عنوانحجم 
آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران408.03 KBدانلود
قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن169.21 KBدانلود
قانون تعيين وضعيت املاك واقع درطرحهاي دولتي وشهرداري ها164.09 KBدانلود
قانون تعاريف محدوده وحريم شهر ،روستا،شهرك ونحوه تعيين آنها133.02 KBدانلود
قانون تاسيس شورايعالی شهرسازی ومعماری ايران135.15 KBدانلود
قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران135.15 KBدانلود
طرح جامع سرزمین (ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی)176.82 KBدانلود
قوانین، آیین نامه ها و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مورد عمل در حوزه شهرسازی و معماری 4.19 MBدانلود
ضوابط ومقررات شهرسازي ومعماري ايراني-اسلامي110.58 KBدانلود
ضوابط ومعيارهاي استقرارواحد ها وفعاليت ها وفعاليت هاي صنعتي وتوليدي131.86 KBدانلود
ضوابط جلوگيري ازافزايش محدوده شهر122.78 KBدانلود
دستور العمل اجرايي قانون تعاريف محدوده وحريم شهر روستا وشهرك216.12 KBدانلود
آيين نامه نحوه بررسي وتصويب طرح هاي توسعه وعمران محلي،ناحيه اي،منطقه اي وملي ومقررات شهرسازي ومعماري كشور408.03 KBدانلود
آيين نامه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تاسيسات در خارج ازحريم شهر ها و محدوده روستا699.32 KBدانلود
آيين نامه اجرايي قانون منع فروش وواگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن182.96 KBدانلود
ضوابط ومقررات ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري197.32 KBدانلود
مصوبه شورایعالی اداری در مورد تهیه طرح آمایش سرزمین125.03 KBدانلود