پنجشنبه، 15 خرداد 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

طرح های توسعه و عمران گیلان : طرح های جامع تفصیلی

 عنوانحجم 
طرح جامع تفصیلی - احمدسرگوراب2.87 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - کوچصفهان (نقشه پهنه بندی اراضی شهر)2.56 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - کوچصفهان (نقشه کاربری اراضی پیشنهادی)5.58 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی رودبنه (نقشه پهنه بندی حریم)16.31 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( تقسیمات کالبدی)1.18 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( معابر پیشنهادی )868.28 KBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری اراضی وضع موجود)22.39 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی )1.49 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 1)1.01 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - کوچصفهان (ضوابط و مقررات)3.34 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 10)1.49 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 3)2.55 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 4)1.97 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 5)1.79 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 6)1.46 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 7)2.21 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 8)968.63 KBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 9)958.81 KBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری موجود)1.61 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار ( کاربری پیشنهادی 2)1.60 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - لوندویل4.62 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - لشت نشا5.44 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - گوراب زرمیخ (نقشه پهنه بندی حریم شهری)20.32 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - اسالم (ضوابط و مقررات)7.96 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - اسالم (نقشه پهنه بندی حریم پیشنهادی)10.51 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - اسالم (نقشه کاربری اراضی پیشنهادی)10.24 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - تولم شهر1.31 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - چوبر11.63 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - خشکبیجار (ضوابط و مقررات) 3.27 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - خشکبیجار (نقشه کاربری اراضی پیشنهادی)9.32 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رانکوه5.48 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رحیم آباد7.01 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رستم آباد (ضوابط و مقررات)1.53 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رستم آباد (نقشه کاربری پیشنهادی)3.33 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رضوانشهر7.90 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رودبار2.16 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رودبنه (ضوابط و مقررات)29.42 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - رودبنه (نقشه کاربری اراضی پیشنهادی)13.33 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - سنگر7.28 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - شاندرمن (ضوابط و مقررات)3.51 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - شاندرمن (نقشه کاربری پیشنهادی)4.59 MBدانلود
طرح جامع تفصیلی - گوراب زرمیخ (ضوابط و مقررات)7.78 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار (تراکم پیشنهادی )1.12 MBدانلود
طرح جامع تفضیلی - رودبار (محدوده بازآفرینی)1.41 MBدانلود