| 12 آذر 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

صورتجلسات کمیسیون ماده پنج

 عنوان  شرح مورد  مشاهده و دریافت
94/10/23  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 94/12/13  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 94/12/25  کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
 95/03/19  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 95/04/30  کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
 95/06/31  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 95/08/05  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 95/10/01  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 95/12/14  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 96/03/10  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 96/07/02  به تفکیک شهرستان  کلیک نمایید
 96/09/12  کل شهرستانها در یک فایل  کلیک نمایید
 96/12/06  به تفکیک شهرستان  کلیک نمایید
 96/12/23  به تفکیک شهرستان  کلیک نمایید
97/03/09 به تفکیک شهرستان کلیک نمایید
97/06/24 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
97/10/13 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
97/12/26 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
98/03/09 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
98/06/13 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
98/09/14 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
99/02/15 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید
99/03/27 کل شهرستانها در یک فایل کلیک نمایید