پنجشنبه، 15 خرداد 1399
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

مهندس یعقوب حیدری

 معاونت مهندسی و ساخت

 

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

لیسانس مهندسی عمران

 

013 33333215 : تلفن مستقيم

013 33332094 :نمابرمستقیم

پست الکترونیکی : yb.heydari@iran.ir 

 

آدرس : رشت -میدان دکتر حشمت - روبروی بانک ملی - ساختمان شماره یک اداره کل راه و شهرسازی گیلان

شرح وظايف معاونت مهندسی و ساخت

  

 • انجام مطالعات لازم در زمينه توسعه و مهندسی ساختمان، توسعه راه هاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 • برنامه ريزي درخصوص ساخت و توسعه راههاي اصلي ، فرعي، منطقه اي و روستائي استان.
 • همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستائي .
 • مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن .
 • انتخاب مهندسان مشاور با توجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها .
 • نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي راهسازي استان .
 • ابلاغ دستور العمل های فنی و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعایت آنها در تنظیم نقشه ها و مشخصات فنی
 • كنترل و تائيد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط .
 • ارزشيابي و تائيدكارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت.
 • تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران ( رأساً يا از طريق مهندسان مشاور ) و ارائه صورت وضعيت موقت و قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي .
 • تهيه، بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط .
 • تأئيد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 • پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره .
 • پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان .
 • بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي .
 • مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني .
 • بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .
 • بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني .
 • بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه هاي قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرحهاي روسازي راه ها  و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

اداره فني و امور مهندسان مشاور

 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.
 • جمع آوري آخرين اطلاعات در باره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور.
 • بررسي و تأييد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه به مافوق.
 • تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آن.
 • بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي آنها.
 • ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور.

اداره  نظارت برساخت راهها

 • نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راهها با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني  ابلاغي .
 • رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
 • رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
 • اظهار نظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 • تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راهها و بهسازي راه و شركت در آنها .
 • نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .
 • رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
 • اظهار نظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .
 • مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا .
 • تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه ها .
 • مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط .
 • انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي  قطعي و اجرايي  براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني .
 • تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زير سازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم .
 • انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .
 • نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زير سازي و روسازي جاده ها .

اداره  نظارت بر ساخت راههاي فرعي و روستايي

 • نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .
 • رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
 • رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
 • اظهارنظردرمورد آماده بودن عمليات مورد پيمان  جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي .
 • تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي  اصلي و روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها .
 • نظارت بركار مهندسان مشاور و همكاري با آنها .
 • رسيدگي و تأييد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
 • اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مافوق .
 • مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي دردست اجرا.

اداره اجراي پروژه هاي ساختماني و تأسيسات عمومي

 • ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمانها وتأسيسات دولتي وعمومي موجود در استان.
 • نظارت بر چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي ملي واستاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان ازرعايت‌معيارهاو ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرحها وپروژه ها.
 • انجام بررسیهاي كارشناسي در مورد تقاضاهای دستگاههای دولتی و عمومي جهت تخریب ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومي.
 • بررسي ‌مستمرنيازهاي‌ سازمانهاي‌ دولتي ‌استان‌ به‌ ساختمانهاي ‌اداري، تخصصي و عمومي.
 • بررسي و ارائه پيشنهادات لازم براي تهيه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تأسيسات دولتي‌ و عمومي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه .
 • بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومی استان .
 • نظارت عالیه و موردي برساخت و سازهاي دولتي ‌و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان.
 • انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .
 • پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرمهاي مربوطه .
 • رسيدگي به صورت وضعيت ها و صدور دستور پرداخت .
 • شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي .
 • بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .
 • تهيه گزارشهاي مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .