05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: مهندس رسول پرکار

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران

سابقه خدمت : 2 سال 

آدرس: لنگرود - خیابان حافظ- جنب زمین ورزشی 22 بهمن - ساختمان راهداری 
تلفن: 42527874 (031)نام رئیس اداره: رسول پرکار


آدرس اداره:
تلفن: