05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره : مهندس امید یزدان داد 

اخرین مدرک تحصیلی: لیسانس عمران

سوابق خدمت : 11 سال 

آدرس اداره: فومن روبروی باشگاه انقلاب
تلفن:34730534 (013)