05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره:  مجید علیزاده 

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس نقشه برداری

سوابق خدمت : 23 سال 

آدرس اداره: خیابان شهید برش نورد- بلوار ولیعصر-روبروی دبیرستان امام خمینی
تلفن: 44320921 (013)