05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: محمد تقی لطیفی

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

سوابق خدمت : 11 سال 

آدرس اداره: سیاهکل .خیابان امام.جنب فرمانداری .روبروی اداره برق.
تلفن: