05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره :مهندس حسین باذلی

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس عمران و  لیسانس مدیریت دولتی

سابقه خدمت : 32 سال 

آدرس: شهرک انصاری- میدان الغدیر- بلوار شهدای منا-
تلفن:42634132(013)