05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: مهندس برات کارنیا 

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران-سازه

سابقه خدمت : 30 سال 

آدرس:خیابان سردار جنگل- جنب جهاد کشاورزی
تلفن:44622644(013)