05 خرداد 1398

انتخاب زبان   FA  |  ENرئیس اداره: مهندس فرزاد دلارام

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مهندسی عمران

سابقه خدمت : 2 سال 

آدرس: خیابان شهید نامجو- جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
تلفن: 42729380(013)