01 آبان 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

بسمه تعالی

منشور اخلاقی اداره کل راه و شهرسازی گیلان

۱. حضور بموقع در محل كار و رعايت وقت شناسی .
۲. خوشرويی و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان .
۳. راهنمايی بموقع و ارائه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيری از سرگردانی آنها.
۴. فراهم نمودن فضای مطلوب مراودات به گونه ای كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان داشته باشند.
۵. ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض (قومی ، جنسی ، خويشاوندی ، مذهبی و …)
۶. توجه به صحبتها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگوئي و ارائه خدمت به آنها .
۷. ارائه اطلاعات لازم به همكاران جهت خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .
۸. انجام وظايف به صورت مؤثر وكارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازمانی .
۹. خودداری از مظاهر فساد اداری نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد .
۱۰. رعايت نظم و انضباط اداری .
۱۱. برنامه ريزی فعاليتها و انجام آن براساس زمان پيش بينی شده .
۱۲. انجام فعاليتها براساس روش مستند و مشخص و نه براساس سليقه كاركنان و يا مديران.
۱۳. پرهيز از شايعه سازی ، تهمت ،‌غيبت ، خيرچينی و هر اقدامی كه جهت تضعيف صميميت و اعتماد كاركنان .
۱۴. رازداری و خودداری از افشاء اسناد محرمانه .
۱۵. استفاده از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه .
۱۶. پرهيز از استعمال دخانيات در محيط كار .
۱۷. استفاده مطلوب از وسايل ايمنی حسب مورد.
۱۸. جلوگيري از اسراف و مصرف امكانات و اموال سازمان .
۱۹. برقراری توازن و اعتدال بين زندگي شغلی و خانوادگی .
۲۰. استفاده صحيح از اختيارات و قدرت انسانی .
۲۱. درك صحيح اهداف سازمان و تلاش در جهت همسويی اهداف فردی با آن .
۲۲. احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .
۲۳. رعايت قوانين و مقررات سازمانی به طور دقيق .
۲۴. اهميت دادن به ارتقاء دانش و بينش به عنوان وظيفه