پنجشنبه، 15 خرداد 1399

اداره پیمان و رسیدگی

رئیس اداره: مهندس ضیاء موحدی

شماره تماس:  ۳۳۳۳۳۸۱۶ - ۰۱۳

شماره داخلی:   (۱۷۷۳۳۳۲۳۰۶۴ - ۰۱۳  

محل استقرار: ساختمان شماره یک

شرح وظايف اداره پیمان و رسیدگی:

۱- جمع بندی اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهی از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهای مربوطه.

۲- بررسي طرحهای زمان بندی شده و نقشه ها و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران براساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوط.

۳- صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر پيشرفت كار آنان طبق برنامه زمانبندی شده.

۴-  تنظيم فرم قراردادهای نمونه و كاربرد آنها در زمان عقد قراردادهای مورد نياز.

۵-  بررسي و تأييد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعی موقت و قطعي از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمانها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها.

۶- شركت در كميسيونهای تحويل موقت و قطعی و تهيه حكم كميسيون.

۷- رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران در رابطه با چگونگی اجرای مفاد قراردادها و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاری امور حقوقی.

۸- ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقاطع ميانی و پايانی كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت.

۹- اعلام نتايج ارزشيابی فعاليت پيمانكاران به مبادی ذيربط.

۱۰- رسيدگی به تأخيرهای پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات.

۱۱- تهيه آمار و گزارشهای مستمر و ادواری پيرامون تنوع و حجم فيزيكی و مالی پيمانهای منعقده در سطح استان.

۱۲- حفظ و نگهداری اسناد ، مدارك و نقشه های طراحی شده و اجرائی طبق اصول فنی.

۱۳- بررسی اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنامه ها و دستور العمل ها.

 

آدرس: رشت - میدان دکتر حشمت - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره یک

شماره تماس:  ۳۳۳۳۳۸۱۶ - ۰۱۳

شماره های داخلی:   (۱۷۵ - ۱۷۷ - ۱۲۴۳۳۳۲۳۰۶۴ - ۰۱۳