پنجشنبه، 15 خرداد 1399

اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

سرپرست اداره: مهندس محمد امینی

شماره تماس:  ۳2۱۱۲۰۹۱ - ۰۱۳

محل استقرار: ساختمان شماره دو

شرح وظايف اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل:

۱- پيگيری اجرای مصوبات شورای هماهنگی مديريت بحران استان و كارگروه حمل ونقل ، شريانهای حياتی ، بلايای جوی و طوفان سازمان مديريت بحران كشور.

۲- تهيه برنامه های لازم برای پشگيری از بحران و ايجاد آمادگی جهت مواجهه با حوادث احتمالی.

۳- هماهنگی با ستاد وزارت متبوع در اجرای برنامه های مربوط به مديريت بحران و پدافند غير عامل .

۴-  همكاری در زمينه تهيه طرح جامع خطر پذيری بخش حمل ونقل ، شريانهای حياتی ، بلايای جوی و طوفان ، تأمين مسكن و مخاطرات زلزله ، لغزش لايه های زمين ، ابنيه ، ساختمان و شهرسازی در سطح استان با هماهنگی ساير دستگاهها .

۵-  پيگيری و نظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غير عامل در تأسيسات حياتی و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه – درآمد و مشاركت در تصويب طرحهای تهيه شده .

۶- برآورد اعتبارات مورد نياز اجرای طرحهای پدافند غير عامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غیرعامل ستاد.

۷- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بينی و پيشگيری ، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی ابلاغ شده  از سوی مراجع ذيربط .

۸- تهيه و پيشنهاد خط مشی های اجرايی مورد نياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروهای ذيربط.

۹- جمع آوری و جمع بندی اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازی در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصی ارزيابی خسارات در اداره كل .

۱۰- راه اندازی و به روز رسانی سامانه مديريت بحران بخش راه و شهرسازی در  سطح اداره كل .

 

آدرس: رشت - میدان شهید انصاری (چهارراه گلسار) - اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان - ساختمان شماره دو

شماره تماس:  ۳۳۱۱۲۰۹۱ - ۰۱۳

شماره داخلی:   (۱۰۸ ۳۳۱۱۰۰۹۲ - ۰۱۳