08 اسفند 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک
 
خدمات میز خدمت در حوزه ساخت و توسعه راهها  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت
احداث بزرگراه ها، راه اصلی یا فرعی مشاهده  مشاهده  دریافت
توسعه و بهسازی راهها مشاهده مشاهده دریافت
احداث تبادل ها مشاهده مشاهده دریافت
احداث راه روستايی مشاهده مشاهده دریافت
بهسازی راه روستايی مشاهده مشاهده دریافت
کنترل و نظارت بر امور مهندسان مشاور مشاهده مشاهده دریافت
مطالعه و طراحی و تهیه نقشه و مشخصات پروژه ها مشاهده مشاهده دریافت
انتخاب پیمانکار به روش مناقصه مشاهده مشاهده دریافت
بررسی صورت وضعیت ها مشاهده مشاهده دریافت
تنظیم قرارداد مشاهده مشاهده دریافت
خدمات میز خدمت در حوزه فنی و اجرایی  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت اطلاعات خدمت  شناسنامه خدمت دریافت خدمت
مجوز تخریب ساختمانهای دولتی مشاهده مشاهده حضوری
مطالعه و احداث پروژه ساختمان دولتی مشاهده مشاهده حضوری
مشاوره جهت استحكام بنا وتعمیرات ساختمان های دولتی مشاهده مشاهده حضوری
تغيير مشخصات فنی ساختمان مشاهده مشاهده حضوری
تعیین قیمت اضافه کاری مشاهده مشاهده حضوری
بررسی شيت های آزمايشگاهی مشاهده مشاهده حضوری