25 آبان 1397

انتخاب زبان   FA  |  EN

شهروندان گرامی، نظر به اینکه کلیه خدمات الکترونیک حوزه راه، مسکن و شهرسازی از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی (شهراه) ارائه می گردد لذا جهت درج درخواست و سپس پیگیری موارد ثبت شده در سامانه به آدرس http://shahrah.mrud.ir مراجعه نموده و از طریق لینک پیگیری خدمات، از نتیجه درخواست خدمت آگاهی حاصل نمائید.

طراحی سایت