01 بهمن 1397

انتخاب زبان   FA  |  EN

فهرست خدمات منتخب

 ردیف عنوان خدمت
شناسه خدمت
 حوزه کاری
 شناسنامه خدمت
لینک دسترسی
1 تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران
15021692000
 شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
2 تأمین عکس و نقشه پایه
15021691000
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
3 تهیه طرح های کالبدی منطقه ای
15021689100
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
4 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای
15021689101
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
5 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری
15021690100
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
6 تهیه طرح های تفصیلی شهری
15021690101
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
7 تهیه طرح های طراحی شهری
15021690102
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
8 تهیه طرح های مجموعه شهری
15021690103
شهرسازی و معماری
مشاهده
دریافت خدمت
9 تامين منابع جنسی (مصالح) پروژه های عمرانی
13051685000
اداره بودجه
مشاهده
دریافت خدمت
10 مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی
18051678101
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
11 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان
15061681000
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
12 برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی
18051678100
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
13  انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان
15061677000
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
14 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی
13041682100
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
15 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی
13041682101
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
16 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی
13041682102
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
17 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید ، ارتقاء و انتقال)
13041682103
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
18 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید ، ارتقاء و انتقال)
13041682104
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
19 صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی (شخص حقوقی)
13041682110
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
20 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی)
13041682105
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
21 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی
13041682106
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
22 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی
13041682107
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
23 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی تبصره 4 ماده یازده
13041682108
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
24 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراح و ناظر)
13041682109
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
25 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور
15061676000
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت
26
نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان
15061679000
مسکن
مشاهده
دریافت خدمت