27 مهر 1397

انتخاب زبان   FA  |  EN

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک

خدمات میز خدمت در حوزه فنی و اجرایی  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت
اطلاعات خدمت
 شناسنامه خدمت
دریافت خدمت
مجوز تخریب ساختمانهای دولتی
مشاهده
مشاهده حضوری
مطالعه و احداث پروژه ساختمان دولتی
مشاهده مشاهده حضوری
مشاوره جهت استحكام بنا وتعمیرات ساختمان های دولتی مشاهده مشاهده حضوری
تغيير مشخصات فنی ساختمان
مشاهده مشاهده حضوری
تعیین قیمت اضافه کاری
مشاهده مشاهده حضوری
بررسی شيت های آزمايشگاهی
مشاهده مشاهده حضوری

طراحی سایت