08 اسفند 1398
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

استعلامات و فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه خدمات:  سامانه سیماک

خدمات میز خدمت در حوزه شهرسازی و معماری  (الکترونیکی / حضوری)
عنوان خدمت
اطلاعات خدمت
 شناسنامه خدمت
دریافت خدمت
تأمین عکس و نقشه پایه
مشاهده
مشاهده
دریافت
تهیه طرح های کالبدی منطقه ای
مشاهده
مشاهده
دریافت
تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع شهری مشاهده  مشاهده دریافت
تهیه طرحهای توسعه و عمران جامع ناحیه
مشاهده مشاهده دریافت
تهیه طرحهای تفصیلی شهری
(فرایند مصوبات کمیسیون ماده پنج)
مشاهده مشاهده دریافت
تهیه و به روزرسانی پايگاه اطلاعات مكانی طرحهای توسعه و عمران مشاهده مشاهده دریافت
گزارش تخلفات ساختمانی و شهرسازی مشاهده - دریافت
تهیه طرحهای طراحی شهری
مشاهده مشاهده دریافت
تهیه طرحهای مجموعه شهری
مشاهده مشاهده دریافت
تهیه و آماده سازی ضوابط و مقررات در قالب طرحهای توسعه و عمران
مشاهده مشاهده دریافت
انتخاب مشاور یا محقق مشاهده مشاهده -
بررسی یک طرح در کمیته فنی
مشاهده مشاهده -
 مصوبات کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
مشاهده
مشاهده
دریافت