01 آبان 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی
دریافت خدمت
 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان اشخاص حقیقی (مهندسی-کاردانی-تجربی)
 دریافت خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان اشخاص حقیقی (مهندسی-کاردانی-تجربی)
 دریافت خدمت
 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی اشخاص حقیقی (صدور-تمدید-ارتقاء-انتقال)
 دریافت خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان اشخاص حقیقی (صدور-تمدید-ارتقاء-انتقال)  دریافت خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (اشخاص حقوقی)
 دریافت خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان اشخاص حقوقی (مهندسی-کاردانی-تجربی)  دریافت خدمت
  صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان اشخاص حقوقی (مهندسی-کاردانی-تجربی)  دریافت خدمت
صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی اشخاص حقوقی (تبصره 4 ماده 11) دریافت خدمت
صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی (شخص حقوقی) دریافت خدمت