01 آبان 1400
 

انتخاب زبان   FA  |  EN

پشتیبانی از افراد کم توان

 تاریخچه

در تاریخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازی با رای مجلس شورای اسلامی وسپس تایید شورای نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابری و مسكن وشهرسازی تشكیل ومقرر گردید همه امكانات ،تعهدات،اعتبارات،نیروی انسانی واموال منقول وغیر منقول دو وزارتخانه یاد شده به وزارت راه وشهرسازی منتقل گردد.

 

وزارت فوائد عامه

در سال ١٢٩٨ هجري قمري و در دوران سلطنت ناصرالدين شاه وزارت فوائد عامه تاسيس شد و امور مربوط به احداث راه ، پل و راهداري بر عهده وزارتخانه مذكور گذاشته شد. اين وزارتخانه تدريجاً در سالهاي پس از تأسيس به وظايف ديگري مانند تجارت و فلاحت پرداخته كه به همين دليل بعدها به نام فوائد عامه ، فلاحت و تجارت تغيير نام يافته است . هزينه هاي راهسازي در اين دوران با اخذ باج يا حق العبور كه در راهدارخانه ها گرفته مي شد تأمين مي گرديد. درسال ١٣٠٤ با پيشنهاد دولت وقت و تصويب دوره پنجم مجلس شوراي ملي دريافت باج يا حق العبور در راهدارخانه ها ممنوع و مقرر شد از وزن غيرخالص صادرات و واردات مملكتي مالياتي به عنوان ماليات راه دريافت شود.

 

اداره كل طرق و شوارع

در تاريخ ١٣٠١/١/١١ اداره كل طرق و شوارع در وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت به منظور اقدام موثر براي راهسازي ، نگهداري و بهره برداري تشكيل گرديد. اداره كل طرق و شوارع، راههاي كشور را به نواحي مختلف تقسيم كرد و مسئوليني براي اداره امور راهسازي و تعمير و نگهداري آنها معين كرد.

 

وزارت طرق و شوارع

در تاريخ ١٣٠٨/١٢/٢٧شمسي به موجب قانون مجلس شوراي ملي:
١- وزارت طرق و شوارع ٢- وزارت اقتصاد ملي، به جاي وزارت فوائد عامه، فلاحت و تجارت تشكيل گرديد.
به موجب ماده ٢ اين قانون ، وزارت طرق و شوارع وظايف مراقبت در ايجاد و نگاهداري راه هاي آهن و شوسه و تنظيم و توسعه كشتيراني و اداره كردن امور بندري را عهده دار شد. ماده چهارم :‌تشكيلات اداري دو وزارتخانه فوق بر طبق نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزراء خواهد رسيد.
ماده پنجم: اين قانون از اول فروردين ماه ١٣٠٩ به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

 

وزارت راه

در سال ١٣١٥ وزارت طرق و شوارع با تصويب مجلس شوراي ملي به وزارت راه تغيير نام يافت.
 

وزارت راه و ترابری

در تاريخ١٣٥٣/٠٤/١٦ پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن در مجلس شوراي ملي، در جلسه فوق العاده ١٣٥٣/٠٤/٢٤ مجلس سنا ،‌ قانون فوق به تصويب رسيد

 

وزارت آبادانی و مسكن

در تاريخ ١٣٤٢/١٢/٢٢ وزارت آباداني و مسكن به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي برنامه ها و طرحهاي ساختماني و تهيه مسكن و همچنين جهت تهيه و اجراي طرحهاي شهرسازي و ده سازي و طرحهاي آباداني تاسيس شد.

 

وزارت مسكن و شهرسازی

در تاريخ ١٣٥٣/٠٤/٠٣ پس از تصويب قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن در مجلس سنا ، در جلسه ١٣٥٣/٠٤/١٦ قانون فوق به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

 

وزارت راه و شهرسازی

در تاريخ ١٣٩٠/٠٣/٣١ قانون تشكيل وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ ١٣٩٠/٠٤/٠١ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

 اهداف

 • تعیین مراكز جمعیتی وتعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور به منظور برنامه ریزی عمران منطقه ای و استفاده بهتر از منابع سرزمین نظیر خاك و آب و جلوگیری از ایجاد مشكلات شهری در اثر رشد و توسعه ناموزون آنها و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی و انسانی كشور.
 • مدیریت یكپارچه زمین با همكاری دستگاههای اجرائی .
 • تامین رفاه اجتماعی در زمینه مسكن.
 • مشاركت در ساماندهی بازار سرمایه در امر زمین و مسكن .
 • كمك به حفظ تعادل اقتصادی از طریق اعمال سیاستهای تشویقی و استفاده از سرمایه گذاری درامر ساختمان و مسكن .
 • راهبری تحقیقات ساختمانی بمنظور ایمن سازی ساختمانها در قبال حوادث طبیعی، استفاده بهتر از منابع و مصالح محلی وافزایش كیفیت مصنوعات ساختمانی.
 • هماهنگی وتمركز درتهیه واجرای طرحها وساختمانهای دولتی و عمومی در سطح كشور.
 • تامین راه های كشور اعم از زمینی ( راه و راه آهن ) و راه های دریائی و هوائی
 • اداره امور ترابری كشور، پیریزی سیاست جامع هماهنگ برای آن و ایجاد توسعه، تجهیز، گسترش و نگاهداری تاسیسات زیربنائی آن با توجه به مقتضیات توسعه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و دفاع ملی

 

وظایف

 • مطالعه، تهیه و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ به منظور تعیین خط مشی های اجرائی در زمینه ترابری كشور و اجرای آنها
 • احداث، توسعه، بهره برداری و نگاهداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
 • تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای لازم برای احداث و نگاهداری تاسیسات زیربنائی با توجه به مقتضیات و پیشرفت های وسائل ترابری و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی روش های ساختمان، نگاهداری و بهره برداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
 • طبقه بندی كلیه تاسیسات زیربنائی و تعیین مشخصات فنی و مهندسی آنها و همچنین تعیین تشكیلات و دستگاه هایی كه باید از هر یك از آنها نگاهداری نمایند
 • تعیین مشخصات مجاز وسائل ترابری در بهره برداری از تاسیسات زیربنائی ترابری و جلوگیری از بهرهبرداری وسائل ترابری خارج از مشخصات مذكور در استفاده از تاسیسات مزبور
 • بررسی در باره راه های ترابری بین المللی و نحوه ارتباط با آنها و عنداللزوم پیشنهاد قراردادهای دو جانبه با دولتها و موسسات خارجی
 • بررسی نیازمندی ها و شناسائی مجموع توان و ظرفیت ترابری كشور اعم از راه ها، راه آهن، راه های آبی، راه های هوائی و خطوط لوله بمنظور تهیه برنامه ها و ارائه توصیه های لازم به سازمان های مربوط.
 • ایجاد، نگاهداری و بهره برداری از خطوط پایگاه های مواصلاتی اختصاصی زمینی، دریائی و هوائی با توجه به برنامه ها و نیازمندی های ترابری كشور
 • بررسی و ارائه پیشنهادهای لازم با سازمان های مربوط درباب سیاست نرخ گذاری خدمات جنبی آن
 • تعیین ضابطه ها و معیارهای فنی، اقتصادی و ایمنی ترابری در راه های زمینی، دریائی و هوائی و نظارت بر اجرای آنها
 • تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم برای ایجاد، اداره و توسعه موسسات ترابری اعم از آنكه در داخل و یا در خطوط بین المللی فعالیت داشته باشند و نظارت بر فعالیت آنها
 • تهیه طرح مقررات و آئین نامه های مربوط به صدور اجازه تاسیس موسسات دفاتر شعبه ها و نمایندگی های ترابری خارجی كه در كشور فعالیت میكنند و نظارت بر فعالیت آنها با جلب نظر وزارت كشور
 • تعیین ضابطه ها و معیارهای لازم به منظور تنظیم امور مربوط به ترابری سازمان های دولتی به استثنای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، با همكاری دستگاه های مربوط و ایجاد هماهنگی و تمركز امور مذكور
 • تعیین ضوابط و معیارها و اتخاذ سیاست های لازم برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در امور مربوط به ترابری
 • بررسی در زمینه حریم های تاسیسات زیربنائی ترابری و تهیه و تنظیم مقررات مورد نیاز برای پیشنهاد به مراجع صلاحیت دار و نظارت بر اجرای آنها
 • بررسی نیازمندی های كشور از نظر خدمات خاكشناسی و شناسائی مصالح ساختمانی و تجهیز و توسعه آزمایشگاه های مربوط و عرضه و فروش خدمات به بخش عمومی و خصوصی از طریق آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك
 • بررسی نیازمندی های كشور از نظر شناسائی راه های آبی و دریا و اقیانوسها و شناسائی ایجاد تجهیز و توسعه تشكیلات سازمان های لازم عرضه و فروش آن به بخش عمومی و خصوصی
 • انجام كلیه امور مربوط به خدمات هواشناسی كشور وارائه آنها به بخش عمومی وخصوصی
 • تصدی حمل و نقل هوائی مسافر و بار و محمولات پستی در داخل و خارج كشور و عرضه و فروش خدمات در این زمنیه به بخش عمومی و خصوصی از طریق هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و شركت خدمات هوائی كشور (آسمان)
 • اجاره دادن ماشین آلات مختلف راه سازی، ساختمانی كه قانون را در اختیار وزارت راه و ترابری می باشد و یا از محل بودجه طرح های عمرانی خریداری شده است به پیمانكاری طرف قرارداد به منظور ایجاد تسهیلات و توسعه خدمات راه سازی
 • تهیه آئین نامه های مجازات خلافی با موافقت وزارت دادگستری و وزارت كشور و پیشنهاد قوانین و مقررات لازم درباره رسیدگی به موارد تخلف از مقررات ترابری كشور
 • ترتیب كادر متخصص و فنی مورد نیاز برای استفاده صحیح از وسائل و ماشین آلات جدید
 • تشكیل واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم برای انجام وظایف بالا
 • اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرها در سطح كشور.
 • تعیین محل شهرها و مراكز جمعیت آینده .
 • بررسی ارتباط شهرهای فعلی و آینده در سطح منطقه و كشور.
 • تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های اجرایی و ضوابط لازم برای هدایت و كنترل شهرنشینی در جهت تحقق طرح جامع سرزمین.بالحاظ اولویت های آمایشی .
 • مشخص نمودن شهرها و شهركها ازنظر فعالیت های صنعتی،كشاورزی،جهانگردی،تاریخی، خدماتی وغیره.
 • تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای آینده با توجه به شرایط فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی و طرح و تنظیم نقشه توزیع جمعیت (تهیه طرح جامع برای هریك از شهرها با توجه به ضوابط و استانداردهای مصوب و تعیین ضوابط و استانداردها برای تهیه نقشه های هادی و اعلام آن به وزارت كشور).
 • تهیه معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهرسازی و ابلاغ مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وزارتخانه ها و سازمان های مسئول و ارشاد و راهنمایی دستگاه های مربوط در مورد مسائل ناشی از اجرای طرحهای جامع شهری.
 • اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبك های مختلف معماری سنتی و ملی و تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
 • پیشنهاد ایجاد شهر و شهرك غیر روستایی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها جهت تصویب به شورایعالی شهرسازی.
 • نظارت بر فعالیتهای شهرسازی بخش خصوصی از حیث رعایت معیارها و ضوابط شهرسازی.
 • نظارت بر تهیه طرح های جامع و تفصیلی و جلب نظر شورای شهر و شهرداری مربوط در حین تهیه طرحهای تفصیلی و همچنین نظارت بر اجرای مراحل مختلف طرح های مذكور.
 • سیاست گذاری در مورد طرح ریزی شهری و نحوة مدیریت مجموعه های شهری.
 • راهبری تعیین استانداردها برای مسكن ، ساختمان های دولتی و تاسیسات شهری و همچنین تهیه و اجرای طرحهای عمرانی شهری در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور.
 • نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرح های شهرسازی و عمرانی شهری با هدف ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمانها و شهرها و در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور با رعایت اصول پدافند غیرعامل.
 • راهبری و ساماندهی طرح های بهسازی ، نوسازی و بازسازی محلات قدیمی ، فرسوده و ناكارآمد شهری و سكونتگاههای غیر رسمی با هدف توانمند سازی ساكنین و ارتقا محیط زندگی شهری .
 • اعمال سیا ست های دولت بر اراضی شهری اعم از خالصه و موات ، بایر ، دایر و سایر رقبات شهری و اجرای قانون زمین شهری و آئین نامه اجرایی آن.
 • برنامه ریزی و مدیریت عمران زمینهای شهری و نظارت درزمینه استفاده بهینه از زمین در محدوده های شهری.
 • راهبری تدوین موازین ، استاندارد ها و مشخصات فنی و مقررات ملی برای ساختمان ها و مسكن در چارچوب برنامه و راهبری تحقیق و بررسی مسائل مربوط به ساختمان و مصالح ساختمانی و نیزراهبری تهیه استانداردهای لازم برای مصالح ساختمانی با همكاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و حمایت از تولید كنندگان آنها.
 • اتخاذ تصمیم و تعیین خط مشی برنامه های اجرایی زمین ، مسكن ، شهرسازی ، ساختمانهای دولتی و عمران شهری.
 • تهیه و اجرای طرح های ساختمان های دولتی و تامین ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی مورد نیاز جامعه از طریق مهندسین مشاور و پیمانكاران تائید صلاحیت شده و در چارچوب نظام فنی و اجرایی كشور .
 • تعیین سیا ست های دولت در زمینه تولید وعرضه مسكن در كشور و توسعه و بهبود ا ستاندارد های كمی و كیفی مسكن .
 • ارائه خط مشی و نظارت بر چگونگی تامین نیازهای اقشار مختلف به مسكن به ویژه مسكن گروههای كم درآمد و روستائیان .
 • ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسكن و تامین و توسعه مسكن مناسب.
 • تامین مسكن و عرضه آن به صورت اجاره ای.
 • سیا ستگذاری در مورد خانه های سازمانی .
 • تعیین سیاستهای مربوط به نحوه واگذاری زمین مورد نیاز به كاركنان دولت و تهیه آئین نامة اجرائی آن .
 • بازنگری در ضوابط و مقررات شهرسازی در جهت تسهیل عبور و مرور معلولین.
 • سیا ست گذاری در خصوص ارتقاء دانش فنی ، فناوری ساختمان و كیفیت خدمات مهندسی در كشور و ایجاد زمینه برای جلب مشاركت حرفه ای در صنعت ساختمان.
 • بررسی صلاحیت حرفه ای ، آموزش و آزمون به منظور صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و همچنین پروانه اشتغال به كار كاردان های فنی و تجربی و تعیین محلهایی كه اشتغال اشخاص به امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است.
 • نظارت بر تشكیل و عملكرد سازمان نظام مهندسی ساختمان و اركان آن و رسیدگی به تخلفات حرفه ای صاحبان حرف مهندسی.
 • راهبری تدوین اصول و قواعد فنی مقررات ملی ساختمان .
 • تعیین مدیر دولتی برای شركت های ساختمانی بی سرپرست و رها شده .
 • اجرای وظایفی كه طی لوایح قانونی ، آئین نامه ها یا تصویب نامه های مختلف به وزارتخانه ارجاع شده یا میشود.