يكشنبه 10 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 77942211
تعداد بازديد اين صفحه: 3531
در امروز: 2023
اين صفحه امروز: 1
توسعه منابع

  
  نام: محمدرضا

    نام خانواگي: حق خواه

    سمت: مديريت توسعه منابع

    تلفن مستقيم: 013-33336101

    نمابر: 33336102
 
    شرح وظايف:

 1. سرپرستي وهدايت كليه واحد هاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظائف محوله.
 2. نظارت بر گردش كار كليه فعاليت هاي اداري، ساختاري، رفاهي ملي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارش هاي مستمر در زمينه فعاليت هاي جاري به مدير كل
 3. سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني مورد نياز اداره كل و نياز هاي آموزشي در قالب. اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغير هاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني.
 4. نظارت بر فعاليت هاي كمسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارش هاي لازم به مدير كل و حوزه ستادي وزارتخانه.
 5. نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار واصلاح روش هاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري، كار آيي، رضايت ارباب رجوع؛ كاهش هزينه ها و جذف مراحل زائد.
 6. نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي؛ اطلاعات . . .
 7. نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياست ها و خط مشي هاي ابلاغ شده.
 8. نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ظوابط و دستوالعمل هاي مربوطه با همكاري واحد هاي ذيربط.
 9. نظارت برامور مربوط به آمار و فن آوري اطلاعات بر اساس اهداف، برنامه هاو خط مشي هاي وزارتخانه.
 10. نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرح ها و پروژه ها.
 11. نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل انساني، مالي و . . . به ساير قسمت ها از طريق واحد هاي زير مجموعه.
 12. نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي.
 13. نظارت برانجام امور دبير خانه اي اداره كل.
 14. برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات،مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت ها محوله.
 15. نظارت بر حسن اجراي آئين نامه ها، دستورالعمل ها، قوانين و مقررات در واحد هاي زيرمجموعه.
 16. برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان.
 17. شركت در كمسيون ها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين هاي موضوعه.
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.