آیین نامه ها
آئين نامه ها
 - تصويب نامه كمسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي آيين نامه اجرايي بند (ج وتبصره (2) ماده (54 )قانون مديريت خدمات كشوري در خصوص مديران حرفه اي

- مسكن 99 ساله چيست؟

- طرح ريزي و مديريت مجموعه شهري تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور و شهرهاي اطراف آنها

- آئين نامه اجرايي قانون ايجاد شهرهاي جديد

- آيين نامه اجرايي قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي

- آيين نامه اجرايي ماده 5 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي

- آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج ار محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355

- آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه‌اي، منطقه‌اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

- آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره برداري اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي

- آئين نامه اجرائي قانون تملك آپارتمانها ( با اصلاحات بعدي )(*1)

- آئين نامه معاملات دولتي (*1)

- آئين نامه اجرايي ماده (21) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

- آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1380

- آئين نامه اجرايي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

- آئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين

- آئين نامه اجرايي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

- آيين نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (تشكيلات حرفه اي كاردانهاي فني)

- آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

- آيين نامه ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.