پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 77901827
تعداد بازديد اين صفحه: 4698
در امروز: 19793
اين صفحه امروز: 2
فني و اجرايي


    نام: يعقوب

    نام خانوادگي: حيدري

    سمت: مديريت فني و اجرايي

    تلفن مستقيم: 013-33755940

    نمابر:
33755940


شرح وظايف اداره فني و مهندسي
1- برنامه ريزي فعاليت هاي محوله و تدوين آنها بر اساس سياست ها و خط مشي هاي ابلاغي و با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل موجود در استان .

2- برنامه ريزي به منظور استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات استان جهت اجراي پروژه ها و طرح هاي ملي و استاني در چارچوب برنامه اي كلي مصوب و تنظيم گزارش هاي لازم .

3- بررسي و همكاري در انتخاب مشاوران و پيمانكاران در چارچوب ظوابط مقرر ، تائيد صلاحيت فني و حرفه اي آنان و ترتيب انعقاد قراردادهاي مربوطه بر اساس روش هاي تعيين شده .

4- بررسي فني طرح هاي تهيه شده توسط مشاوران ، استخراج اشكالات احتمالي و نهايتا تائيد آنها در محدوده اختيارات .

5- فراهم نمودن زمينه هاي استقرار استاندارد ها ، الگو ها و نمونه هاي ابلاغ شده .

6- شركت در كمسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

7- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به تغيير مشصات فني در پروژه هاي ملي و استاني در طول مدت اجرا .

8- حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرايي در آرشيو فني .

9- همكاري و مشاركت در تهيه نقشه هاي نمونه متناسب با شرايط اقليمي و امكانات محلي و همچنين شرح خدمات فني و اجرايي نمونه و نظارت بر اجراي آنها .

10- ارائه خدمات مهندسي براي پروژه هاي استاني اعم از مشاوره فني و مهندسي يا تخصيص نيروي انساني مناسب و مورد نياز طرح ها .

11- بررسي طرح ها و نقشه هاي زمانبندي شده و صدور دستور شروع كار پيمانكاران و نظارت بر آنها
 

شرح وظايف اداره نظارت بر پروژه‌هاي ساختماني و تأسيسات دولتي
1-ايجاد و بروز نگهداري بانك اطلاعاتي ساختمان و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان .

2- نظارت بر چگونگي اجراي طرح ها و پروژه هاي ملي و استاني محوله به استان توسط پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيار ها و ضوابط تدوين شده در طراحي آنها به منظور دستيابي به اجراي مطلوب طرح ها و پروژه ها .

3-انجام بررسي هاي كارشناسي در مورد تقاضاهاي دستگاههاي دولتي و عمومي جهت تخريب ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي .

4-بررسي مستمر نياز هاي سازمان هاي دولتي استان به ساختمانها اداري ، تخصصي ، عمومي .

5-بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگو سازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي بر اساس نيازهاي اقليم و منطقه .

6-بررسي و تحليل شاخص ها جهت توضيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي .

7-نظارت عاليه و موردي بر ساخت وساز هاي دولتي و عمومي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان  .

8-انتخاب ناظرين پروژه ها طبق مقررات و تائيد كاركرد آنها .

9-پيش بيني و برآورد اعتبارات مورد نياز براي انجام پروژه ها بر اساس فرم هاي مربوطه .

10- رسدگي به صورت وضعيت و صدور پرداخت ها .

11- شركت در كمسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

12- بازديد دوره اي از پروژه هاي دولتي و عمومي .

13- تهيه گزارش هاي  مستمر از نحوه عملكرد و پيشرفت پروژه ها و ارائه آن به مقامات ذيربط .

شرح وظايف اداره پيمان و رسيدگي

1- جمع بندي اطلاعات لازم درباره شرايط و وضعيت پيمانكاران و مشاوران و مشخصات آنان بر اساس مقررات و ضوابط و همچنين آگاهي از معيارها و ضوابط حاكم بر عقد قراردادهاي مربوطه .

2- بررسي طرح هاي زمانبندي شده و انجام امور مربوط به تشريفات مناقصه و عقد پيمان با پيمانكاران بر اساس اصول و ضوابط حاكم و رعايت قوانين و مقررات مربوطه .

3- نظارت بر پيشرفت كار پيمانكاران طبق برنامه زمانبندي شده .

4- تنظيم فرم قرارداد هاي نمونه و كاربرد آنها  در زمان عقد قرارداد هاي مورد نياز .
5- بررسي و تائيد صورت وضعيت ، مابه التفاوت و تعديل قطعي و موقت از طرف مشاوران و پيمانكاران و تطبيق آنها با مفاد پيمان ها و در صورت لزوم اظهار نظر پيرامون آنها .

6- شركت در كمسيون هاي تحويل موقت و قطعي .

7- رسيدگي به مسائل و مشكلات پيمانكاران دررابطه با چگونگي اجراي مفاد قراردادها .

8- ارزشيابي عملكرد مشاوران و پيمانكاران در مقطع مياني و پاياني كار و گزارش عملكرد به مراجع صدور صلاحيت 

9- اعلام نتايج ارزشيابي وضع پيمانكاران به مبادي ذيربط .

10
- رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران و خلع يد يا خاتمه دادن پيمان طبق مقررات

11
- تهيه آمار و گزارشهاي مستمر و ادواري پيرامون تنوع و حجم فيزيكي و مالي پيمانهاي منعقده در سطح استان

12- حفظ و نگهداري اسناد ، مدارك و نقشه هاي طراحي شده و اجرائي طبق اصول فني .
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.