يكشنبه 10 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
     نام: خديجه

    
نام خانوادگي: انشاء

    
سمت: مديريت شهرسازي و معماري

     
تلفن مستقيم: 33115009

    
نمابر: 33112091

شرح وظايف: دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي
1. بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع .
2. اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي ، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 87/10/12هيئت وزيران ) و همچنين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه
3.  انجام امور دبيرخانه اي بررسي ، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان .
4.  انجام امور دبيرخانه اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان .
5.  فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مشاركت هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها ، چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور
6.پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري بر اساس قوانين ، مقررات ، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط و ارائه به مبادي ذيربط .
7.  تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري .
8. همكاري در تهيه اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد .
9. شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است .
10. مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور :
الف.  پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
‌ب. پيشنهاد به حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
11.مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي بر اساس مصوبات كميسيون .
12.مديريت پايگاه اطلاعاتي و بايگاني فني طرح هاي شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها .
13. بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GISدر اجراي وظايف
14.بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهري ، طرحهاي بهسازي بافت شهري ، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود .
15. تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تامين مي شود براساس ضوابط و مقررات .
16.تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله وسالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
17. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله ، بويژه در زمينه هاي :
-  ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 
           -  تهيه و عقد قرارداد نقشه هاي پايه
شرح وظايف اداره معماري و طراحي شهري

.مستند سازي آثار معماري و شهرسازي بومي و هنرهاي وابسته .
2.ترويج ، تقويت و ارتقاء اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني (بومي) از طريق زير :
‌أ.  انتشار كتب
‌ب. حمايت از پيشكسوتان و حرفه مندان
‌ج.    تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم در اين زمينه .
‌د.    شناخت و پاسداري از هويت و معماري كالبدي شهرها
3.نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين ومقررات مصوب آئين نامه ها ، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط و مقررات سيما و منظر شهري و رعايت اصول شهرسازي ايراني – اسلامي
4.همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف مربوطه .
5. تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني _(بومي) در طرحهاي معماري و طراحي شهري استان ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد .
6.بررسي و تائيد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل .
7.تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي
8. نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري بويژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمي – حركتي و الگوسازي طرحهاي يادشده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .
9. تنظيم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهيه طرحهاي طراحي شهري و معماري و همچنين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .
10. تشكيل كميته اي به منظور بررسي نيازها و كمبودهاي موجود در قوانين و مقررات و اتخاذ تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري و شهرسازي استان .
11.تشكيل منظم جلسات كميته سيما و منظر شهري و ارائه گزارش به دفاتر معماري و طراحي شهري معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
12.شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذيربط .
13.انجام طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان .
14. مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور :
‌أ.    پيشنهاد  به شوراي  برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
‌ب. پيشنهاد به حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
15.برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري ، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه .
16. تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالا بردن كيفيت و كميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد .
17.همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهاي فني لازم به مدير كل .
18.هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي معاونت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .
19.همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .
20. تدوين و ارسال گزارشهاي سالانه به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
 
شرح وظايف: اداره نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران و شهرسازي
1.كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است .
2.نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط .
3. نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي و معماري بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي و معماري .
4.نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالادست .
5. نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي واحداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران .
6. نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و تفصيلي شهرها و غيره و .....
7.نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين
          ضوابط و مقررات موضوعه
8. نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد ، شهركها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و كميسيون ماده 5 استانها به منظور بررسي و تصويب و عندالزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
9.مشاركت و همكاري نزديك با دستگاههاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان .
10. همكاري در بررسي و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف مديريت .
11. ارشاد و راهنمايي دستگاههاي ذيربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها .
12. همكاري در تنظيم قرارداها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع)ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه .
13. شركتدر كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه براساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظائف تعيين گرديده است .
14. همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكانيابي و تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران مصوب .
15.مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور :
‌أ.      پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .
‌ب. پيشنهاد به حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .
16.همكاري در تهيه شرح خدمات طرحهاي ويژه و مرتبط .
17. همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
18.نظارت بر اجراي طرحهاي بهسازي ، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي شهري براساس طرحهاي مصوب و بالادستي .
19.نظارت بر نحوه اجراي باغستان ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري .
20.نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه هاي استاني
21.ارائه گزارشات دوره اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته .
22. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .

شرح وظايف اداره طراحي‌هاي كالبدي
.پيگيري و تهيه طرحهاي توسعه و عمران شهري.
2.نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران ناحيه اي ، مجموعه هاي شهري ، جامع ، تفصيلي ، شهرها و شهرك ها و طرحهاي ويژه
3. انجام هماهنگي هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
4. نظارت بر امر بروز آوري طرحهاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري و جامع طبق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
5.اعلام نظر نسبت به درخواست ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري .
6.هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي معاونت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .
7.تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه براي طرحهاي توسعه و عمران (ناحيه اي و مجموعه هاي شهري) و ساير طرحهاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي شوند .
8.نظارت برتهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري .
9. همكاري و هماهنگي با كارگروههاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرحهاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياستهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
10. همكاري با معاونت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط ، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده .
11. مطالعه و بررسي به منظورتعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه .
12.نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرحهاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي ، شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي ، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي و مهندسين مشاور تهيه كننده طرح ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري .
13.تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساسي تصميمات كميسيون هاي ماده 5 بهنگام تهيه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
14.نظارت و كنترل برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده ها و حريم هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط .
15. اجرايي نمودن راهبردها و سياست هاي بخش زمين ، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران كشور .
16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرحهاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه .
17.همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرحهاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها .
18.همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها ، طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح .
19. تشكيل كميته هاي تخصصي ومشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف اداره كل .
20.شركت در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط .
21. انتشار كتب ، مقالات ، جزوات راهنما در ارتباط با طرحهاي مرتبط با وظايف .
22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمي و پژوهشي .
23. همكاري در برگزاري همايش ها ، نمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي .
 

بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 77942295
تعداد بازديد اين صفحه: 7049
در امروز: 2107
اين صفحه امروز: 1
دانلود فرم
     نام: خديجه

    
نام خانوادگي: انشاء

    
سمت: مديريت شهرسازي و معماري

     
تلفن مستقيم: 33115009

    
نمابر: 33112091

شرح وظايف: دبيرخانه كميسيون هاي تخصصي مسكن و شهرسازي
1. بررسي و اظهار نظر در مورد ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري و جمع آوري نظرات و انعكاس آن به وزارت متبوع .
2. اجراي آئين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه عمران محلي و ناحيه اي ، منطقه اي و ملي مقررات شهرسازي و معماري كشور (مصوب 87/10/12هيئت وزيران ) و همچنين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوطه
3.  انجام امور دبيرخانه اي بررسي ، تصويب و ابلاغ طرحهاي توسعه و عمران حسب مورد در سطح استان .
4.  انجام امور دبيرخانه اي كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان .
5.  فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مشاركت هاي مردمي در امر تهيه و اجراي طرحهاي معماري و شهرسازي از طريق برگزاري همايش ها ، نمايشگاه ها ، چاپ خبرنامه ، بولتن و بروشور
6.پيگيري موارد تخلف از مقررات شهرسازي و معماري بر اساس قوانين ، مقررات ، ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط و ارائه به مبادي ذيربط .
7.  تنظيم و عقد قراردادهاي مربوط به طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه و طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي و طراحي شهري و معماري .
8. همكاري در تهيه اطلاعات ، اسناد و مدارك مورد نياز مشاور بر حسب مفاد قرارداد .
9. شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است .
10. مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور :
الف.  پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
‌ب. پيشنهاد به حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
11.مكانيزه كردن تهيه طرحهاي توسعه شهري و مصوبات كميسيون ماده 5 و كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي استان و اصلاحات طرحهاي تفصيلي بر اساس مصوبات كميسيون .
12.مديريت پايگاه اطلاعاتي و بايگاني فني طرح هاي شهرسازي و معماري و به روز آوري آنها .
13. بهره برداري از سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي GISدر اجراي وظايف
14.بروز نگهداشتن اطلاعات و تصميم گيريهايي كه در رابطه با عناصر كالبدي در محدوده طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري ، جامع و تفصيلي شهري ، طرحهاي بهسازي بافت شهري ، طرحهاي ويژه و شهرهاي جديد به تدريج بعمل آورده خواهد شد و انعكاس آن بر روي نقشه هاي موجود .
15. تشكيل كميته انتخاب مشاور جهت تهيه طرحهاي توسعه و عمران كه از بودجه هاي عمراني استاني تامين مي شود براساس ضوابط و مقررات .
16.تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله وسالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
17. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله ، بويژه در زمينه هاي :
-  ايجاد پايگاه اطلاعات جغرافيايي 
           -  تهيه و عقد قرارداد نقشه هاي پايه
شرح وظايف اداره معماري و طراحي شهري

.مستند سازي آثار معماري و شهرسازي بومي و هنرهاي وابسته .
2.ترويج ، تقويت و ارتقاء اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني (بومي) از طريق زير :
‌أ.  انتشار كتب
‌ب. حمايت از پيشكسوتان و حرفه مندان
‌ج.    تدوين و پيشنهاد قوانين و مقررات لازم در اين زمينه .
‌د.    شناخت و پاسداري از هويت و معماري كالبدي شهرها
3.نظارت بر اجراي طراحي شهري از حيث رعايت قوانين ومقررات مصوب آئين نامه ها ، دستورالعمل هاي مربوطه و ضوابط و مقررات سيما و منظر شهري و رعايت اصول شهرسازي ايراني – اسلامي
4.همكاري در امور بررسي و تنظيم و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف مربوطه .
5. تشكيل كميسيونهاي معماري و طراحي شهري به منظور بررسي و كنترل اصول و ارزشهاي معماري و شهرسازي اسلامي – ايراني _(بومي) در طرحهاي معماري و طراحي شهري استان ، براساس ضوابط و مقررات مربوطه كه به تصويب مراجع ذيربط رسيده باشد .
6.بررسي و تائيد نقشه هاي معماري تهيه شده در حوزه هاي مختلف اداره كل .
7.تهيه الگوهاي مناسب مسكن بومي
8. نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري بويژه ضوابط عبور و مرور افراد معلول جسمي – حركتي و الگوسازي طرحهاي يادشده با همكاري مديريت شهري و سازمانهاي ذيربط محلي .
9. تنظيم قراردادها و شرح خدمات به منظور تهيه طرحهاي طراحي شهري و معماري و همچنين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي .
10. تشكيل كميته اي به منظور بررسي نيازها و كمبودهاي موجود در قوانين و مقررات و اتخاذ تصميم براي اقدامات لازم در جهت ارتقاء معماري و شهرسازي استان .
11.تشكيل منظم جلسات كميته سيما و منظر شهري و ارائه گزارش به دفاتر معماري و طراحي شهري معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
12.شركت در كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه در قوانين و آئين نامه هاي مختلف تعيين گرديده است و ارائه گزارش به مراجع ذيربط .
13.انجام طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه معماري بومي استان .
14. مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور :
‌أ.    پيشنهاد  به شوراي  برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي
‌ب. پيشنهاد به حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي
15.برگزاري مسابقات معماري و طراحي شهري ، نمايشگاهها و همايشهاي مرتبط با معماري و طراحي شهري با هماهنگي ستاد وزارتخانه .
16. تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و تلاش جهت تحقق برنامه هاي مذكور به منظور بالا بردن كيفيت و كميت كار در برنامه ارزيابي عملكرد .
17.همكاري و هماهنگي با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم و ارائه گزارشهاي فني لازم به مدير كل .
18.هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي معاونت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .
19.همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .
20. تدوين و ارسال گزارشهاي سالانه به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
 
شرح وظايف: اداره نظارت بر طرح هاي توسعه و عمران و شهرسازي
1.كنترل و نظارت بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مصوبات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران)، قوانين مربوطه و طرحهاي شهرسازي و معماري و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است .
2.نظارت بر اجراي مراحل مختلف طرحهاي تفصيلي شهري توسط شهرداريها و ساير سازمانهاي ذيربط .
3. نظارت بر فعاليتهاي شهرسازي و معماري بخش خصوصي از حيث رعايت معيارها و ضوابط شهرسازي و معماري .
4.نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهري ، طرحهاي ويژه، طرحهاي عمران شهري و شهرهاي جديد در راستاي اهداف طرحهاي بالادست .
5. نظارت بر حسن اجراي آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي واحداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب سال 1355 و دستورالعمل مربوطه سال 1356 توسط شورايعالي شهرسازي و معماري ايران .
6. نظارت بر روند پاسخ به استعلامها در طول تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر، طرحهاي ويژه و تفصيلي شهرها و غيره و .....
7.نظارت بر برنامه ريزي و عمران اراضي در زمينه استفاده بهينه از زمين حسب قوانين
          ضوابط و مقررات موضوعه
8. نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمران شهرهاي جديد ، شهركها و تفصيلي شهرها و ارائه آنها به كميسيونهاي تخصصي مسكن و شهرسازي و شوراي برنامه ريزي استان و كميسيون ماده 5 استانها به منظور بررسي و تصويب و عندالزوم ارسال آن به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي .
9.مشاركت و همكاري نزديك با دستگاههاي برنامه ريزي و مديريت عالي استان .
10. همكاري در بررسي و اظهار نظر نسبت به ضوابط ، مقررات و لوايح شهرسازي و معماري مرتبط با وظائف مديريت .
11. ارشاد و راهنمايي دستگاههاي ذيربط در اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها .
12. همكاري در تنظيم قرارداها به منظور تهيه طرحهاي توسعه و عمران (جامع)ناحيه ، مجموعه هاي شهري و جامع شهر ، طرحهاي ويژه .
13. شركتدر كميته ها ، كميسيون ها و شوراهايي كه براساس قوانين و آئين نامه هاي مختلف و شرح وظائف تعيين گرديده است .
14. همكاري با شركت عمران شهر جديد واقع در منطقه در زمينه مكانيابي و تهيه طرحها و مبادله اطلاعات لازم به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران مصوب .
15.مطالعه و بررسي زمينه ها و عناوين طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطوح محلي ، منطقه اي و ملي به منظور :
‌أ.      پيشنهاد به شوراي برنامه ريزي استان و اجراي طرحهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در سطح محلي .
‌ب. پيشنهاد به حوزه معاونت شهرسازي و معماري در سطح منطقه اي و ملي .
16.همكاري در تهيه شرح خدمات طرحهاي ويژه و مرتبط .
17. همكاري و مشاركت در تهيه و تنظيم برنامه هاي پنجساله و سالانه با توجه به سياستهاي مدون معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي و ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي مذكور .
18.نظارت بر اجراي طرحهاي بهسازي ، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي شهري براساس طرحهاي مصوب و بالادستي .
19.نظارت بر نحوه اجراي باغستان ها و تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري .
20.نظارت بر نحوه اجراي مصوبات كارگروه هاي استاني
21.ارائه گزارشات دوره اي به معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در خصوص آمار اراضي تغيير كاربري يافته .
22. همكاري و مشاركت با معاونت شهرسازي و معماري حوزه ستادي در زمينه اجراي ساير وظايف محوله .

شرح وظايف اداره طراحي‌هاي كالبدي
.پيگيري و تهيه طرحهاي توسعه و عمران شهري.
2.نظارت بر اجراي طرحهاي توسعه و عمران ناحيه اي ، مجموعه هاي شهري ، جامع ، تفصيلي ، شهرها و شهرك ها و طرحهاي ويژه
3. انجام هماهنگي هاي لازم با سازمانهاي مسئول ذيربط در جهت تهيه طرحهاي آمايش استان و توسعه و عمران در راستاي سياستهاي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
4. نظارت بر امر بروز آوري طرحهاي ناحيه اي و مجموعه هاي شهري و جامع طبق مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
5.اعلام نظر نسبت به درخواست ستاد وزارتخانه در خصوص تبديل روستا به شهر و يا تغيير و اصلاح در تقسيمات كشوري .
6.هماهنگي و همكاري با پايگاه اطلاعات جغرافيايي معاونت شهرسازي و معماري مرتبط با وظايف .
7.تهيه و تنظيم برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و همچنين برنامه هاي سالانه براي طرحهاي توسعه و عمران (ناحيه اي و مجموعه هاي شهري) و ساير طرحهاي توسعه و عمران كه از اعتبارات ملي تهيه مي شوند .
8.نظارت برتهيه طرح هاي توسعه و عمران (جامع و تفصيلي) شهري .
9. همكاري و هماهنگي با كارگروههاي ذيربط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در بررسي طرحهاي توسعه و عمران به منظور تطابق با سياستهاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
10. همكاري با معاونت شهرسازي و معماري در تهيه ضوابط ، معيارها و استانداردهاي مرتبط با طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مراجع براي پيشنهاد به مرجع تصويب كننده .
11. مطالعه و بررسي به منظورتعيين و پيشنهاد زمينه ها و عناوين طرح هاي مطالعاتي مرتبط با وظايف اداره كل به ستاد و شركت در جلسات مربوطه .
12.نظارت بر تهيه و بررسي كليه طرحهاي توسعه و عمران از طريق انجام بازديدهاي محلي ، شركت در جلسات كارگروه تخصصي مسكن و شهرسازي ، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و بازديد از دفاتر محلي و مركزي و مهندسين مشاور تهيه كننده طرح ها به منظور بالابردن كيفيت تهيه طرح ها و همكاري در ارزيابي مستمر مهندسين مشاور تهيه كننده طرح هاي توسعه شهري .
13.تعيين اساس طرح هاي توسعه شهري به منظور تشخيص مغايرت هاي اساسي تصميمات كميسيون هاي ماده 5 بهنگام تهيه طرح ها و در صورت لزوم اعلام به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران .
14.نظارت و كنترل برنامه ريزي و نحوه استفاده بهينه از اراضي واقع در محدوده ها و حريم هاي شهري و روستايي حسب ضوابط و مقررات مربوط .
15. اجرايي نمودن راهبردها و سياست هاي بخش زمين ، نظارت و كنترل بر نحوه اجراي آنها هماهنگ با ضوابط و مقررات شهرسازي و طرحهاي توسعه و عمران كشور .
16. نظارت بر حسن انتخاب مشاور تهيه كننده طرحهاي توسعه و عمران از طريق تشكيل كميته انتخاب مشاوران طرحهاي توسعه و عمران مرتبط با وظايف اداره كل و در صورت لزوم معرفي به وزارتخانه .
17.همكاري با استانداري و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در زمينه تشخيص شهرها و روستاهاي نيازمند طرحهاي هادي شهري و روستايي و همكاري در بررسي و تصويب آنها .
18.همكاري با دفاتر حوزه ستادي در زمينه تنظيم و عقد قراردادها ، طرح هاي مرتبط با مشاورين ذيصلاح .
19. تشكيل كميته هاي تخصصي ومشورتي در زمينه هاي مرتبط با وظايف اداره كل .
20.شركت در جلسات كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بنابر وظايف مرتبط .
21. انتشار كتب ، مقالات ، جزوات راهنما در ارتباط با طرحهاي مرتبط با وظايف .
22. ارتباط و تبادل اطلاعات با دانشگاه ها و مجامع علمي و پژوهشي .
23. همكاري در برگزاري همايش ها ، نمايشگاهها و كارگاههاي تخصصي .
 

بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.