پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 77901598
تعداد بازديد اين صفحه: 6009
در امروز: 19564
اين صفحه امروز: 2
مسكن و ساختمان
   نام: رضا

   نام خانوادگي: علي نيا خانسري

   سمت: مديريت مسكن و ساختمان

   تلفن مستقيم: 33113092

   نمابر: 33112025


شرح وظايف اداره برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن :

  1.جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي مورد نياز مرتبط با شاخص هاي زمين و مسكن و تهيه گزارش ها و تحليل هاي آماري .

  2.گرد آوري آمار و اطلاعات عملكرد در خصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري و تهيه گزارش و جداول آماري

  3.
نظارت بر مديريت توليد و عرضه مسكن.

  4.
بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگو سازي ساختمان هاي مسكوني بر اساس نيازمندي هاي اقليم و منطقه

  5.بررسي و تحليل شاخص ها جهت توضيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانهاي مسكوني

  6.بررسي عرضه و تقاضاي مصالح مصرفي ساختمان در استان و نيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص

  7.برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در چارچوب طرح هاي توسعه ، عمران ومنابع محلي موجود

  8.مطالعه و نياز سنجي مسكن براي مناطق شهري و روستايي با اولويت گروه هاي كم در آمد

  9.
برنامه ريزي و ايجاد بستر هاي لازم در جهت تامين منابع مالي مورد نياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني

 10.برنامه ريزي و ايجاد روش هاي حمايتي و تشويقي براي استفاده كننده گان از فن آوري هاي نوين ساخت در توليد انبوه مسكن و ساختمان .

  
11.نظارت بر تهيه و تحقق برنامه هاي و طرح هاي تامين مسكن و خانه سازي كه با حمايت دولت انچام مي شود .

 
12.انجام امور دبيرخانه اي ستاد تامين مسكن استان

  
13.تهيه و تدوين اهداف ، راهبرد ها و برنامه هاي اجرايي مسكن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تامين مسكن استان جهت تصويب .

شرح وظايف: اداره بررسي طرح هاي مسكن

1.ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به توليد كنندگان ساختمان ، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .
2.بهره برداري از بانك هاي اطلاعاتي ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي موجود در استان .
3.راهنمايي و همكاري با توليد كنندگان فن آوري هاي نوين ساختماني جهت اخذ تائيديه فني و استفاده از ساير تسهيلات مقرر در فصل ششم از آئين نامه قانون سازماندهي و حمايت از توليد كنندگان و عرصه مسكن .
4.بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگو سازي ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي استان .
5.بررسي و تحليل شاخص ها جهت توضيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمان ها و تاسيسات دولتي و عمومي استان .
6.بررسي و تائيد فرم يك موفقطنامه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي استان .
7.نظارت عاليه و موردي بر ساخت و ساز هاي دولتي استاني و ملي و ارائه گزارش به مدير كل استان .
8.تهيه برنامه هاي اجرائي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان  


شرح وظايف اداره اجرايي و نظارت در امور مسكن
1-انجام وظايف مربوط به امور خانه هاي سازماني و ايجاد بانك اطلاعاتي در ارتباط با كمسيون هاي واگذاري و فروش خانه هاي سازماني .
2-اعمال نظارت در امور شركت ها و ارائه كمكهاي فني و راهنايي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي كه منحصرا در زمينه ايجاد و احداث واحد هاي مسكوني فعاليت دارند  .

3-   اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركتهاي پس انداز و تامين مسكن در سطح استان .
  4- رسيدگي و نظارت بر خانه اي سازماني از نظر وضعيت ساختمان و تاسيسات .
  5- نظارت بر نحوه استفاده از فن آوري هاي نوين ساخت در توليد انبوه مسكن .
  6- انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح و تهيه طرح هاي آماده سازي و طرح هاي معماري توليد انبوه   مسكن طبق آئين نامه هاي مصوب ابلاغي  .
  7-  انجام اقدامات لازم جهت نقشه برداري اراضي براي پروژه ها  .
8- عقد قراردادهاي تهيه طرح هاي آماده سازي و معماري و انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد هاي اجرايي پروژه ها
  9- ايجاد بانك اطلاعاتي مربوط به توليد كننده گان مسكن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن .
 10- نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي تصويبي از حيث معماري ، محاسبات ، تاسيسات و . . .
11-  نظارت بر كيفيت مشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت .
12- رسيدگي به صورت وضعيت ها و تعديل پروژه ها .
 13-  شركت در كمسيون هاي تحويل موقت و قطعي طرح ها و پروژه ها .
14- همكاري در تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت عمليات اجرائي طرح ها و پروژه ها .
15- تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده بمنظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به مدير كل استان .

اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان :

.همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيئت مديره اداه كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردان هاي فني ساختمان استان و ساير تشكل هاي حرفه اي موضوع قانون و شركت در مجمع عمومي آنها .
2.بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كادان هاي فني استان و گزارش هيئت عمومي اداره كل نظام مهندسي استان جهت ارائه به مراجع ذيربط .
3.بررسي مدارك ، تائيد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي و حقوقي مهندسي ، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور .
4.جمع آوري ، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ظوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط .
5.هماهنگي با هيات مظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كار كل فني و حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر .
6.همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمونهاي تخصصي مهندسين ، كاردانها فني ، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان .
7.نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان ، خدمات مهندسي استفاده از كنترل كيفي ، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان .
8.ترويج و بهينه سازي روشهاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي .
9.برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوري هاي نوين ساخت در ساختمان سازي .
10.همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي ، باز آموزي و آموزش هاي تكميلي براي مهندسين ، كاردان هاي فني و معماران تجربي استان .
11.نظارت بر عملكرد سازمان هاي مهندسي ، كانون كاردان هاي فني ساختمان استان و تشكلهاي حرفه اي و شركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمكهاي فني و راهنمايي به موسساتي كه در زمينه ايجاد و احداث واحد هاي ساختماني و ابنيه فعاليت دارند .
12.برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمان هاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ظوابط شهرسازي و معماري و عنداللزوم ارائه پيشنهادات در خصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان .
13.كنترل نمونه اي و موردي ساخت و ساز ها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ظوابط شهرسازي و معماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي .
14.پيگيري و نظارت بر صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان .
15.اهتمام در جهت مورد استفاده قرار دادن فهرست هاي باز بيني ظوابط و روش هاي كنترل ساختمان و تهيه ارائه گزارش هاي فني لازم به طور مستمر به مدير كل استان .
16.اخذ گزارش هاي موردي و دوره اي از شهرداري هاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبط بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارت خانه جهت انجام بررسي ها و اقدامات بعدي .
17.بررسي شكايات واصله از اشخاص و موسسات در خصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ظوابط شهرسازي و معماري و انجام بازديد هاي محلي لازم ، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه .
18.جمع آوري ، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط .

 
فايلها
شعبانعلي خاوري دانشور.jpg 9.613 KB
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.