يكشنبه 10 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان

   نام: محمدرضا

   نام خانوادگي: نازك كار

   سمت: مديريت ساخت و توسعه راه

   تلفن مستقيم: 013-33333215   نمابر:
33332904

 
شرح وظايف اداره نظارت بر راه هاي اصلي و فرعي

1-نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي با استفاده ازخط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي .
2-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
3-رسيدگي و شركتدر تنظي صورت كاركردها قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
4-اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهتتشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
5-تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصليو فرعيو بهسازي راه و شركت در آنها .
6-نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
7-رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
8-اظهانظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب  منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .
9-مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
10-تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرايي در بخش راه هاي اصلي و فرعي .
11-مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط .
12- انجام مطالعات اوليه وتهيه نقشه هاي مقدماتي وانجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي واجرايي براي پل هاوگذرگاهها وساير ابنيه فني وبررسي تعميرات وتعريض پل ها وابنيه فني .
13-تهيه طرح روسازي راه ها ومشخصات زيرسازي ومشخصات فني راه ها بر اساس نتايج آزمايشگاهي وخاك شناسي وساير مطالعات لازم .
14- انجام مراحل مختلف وشناسائي ومطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .
15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن وماسه از نظر مصرف در زيرسازي وروسازي جاده ها.
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 77942157
تعداد بازديد اين صفحه: 5923
در امروز: 1969
اين صفحه امروز: 1
دانلود فرم

   نام: محمدرضا

   نام خانوادگي: نازك كار

   سمت: مديريت ساخت و توسعه راه

   تلفن مستقيم: 013-33333215   نمابر:
33332904

 
شرح وظايف اداره نظارت بر راه هاي اصلي و فرعي

1-نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي با استفاده ازخط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي .
2-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
3-رسيدگي و شركتدر تنظي صورت كاركردها قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
4-اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهتتشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
5-تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصليو فرعيو بهسازي راه و شركت در آنها .
6-نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
7-رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
8-اظهانظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب  منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .
9-مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
10-تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرايي در بخش راه هاي اصلي و فرعي .
11-مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط .
12- انجام مطالعات اوليه وتهيه نقشه هاي مقدماتي وانجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي واجرايي براي پل هاوگذرگاهها وساير ابنيه فني وبررسي تعميرات وتعريض پل ها وابنيه فني .
13-تهيه طرح روسازي راه ها ومشخصات زيرسازي ومشخصات فني راه ها بر اساس نتايج آزمايشگاهي وخاك شناسي وساير مطالعات لازم .
14- انجام مراحل مختلف وشناسائي ومطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .
15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن وماسه از نظر مصرف در زيرسازي وروسازي جاده ها.
شرح وظايف اداره نظارت بر راه هاي اصلي و فرعي
1-نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي با استفاده ازخط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي .
2-رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط .
3-رسيدگي و شركتدر تنظي صورت كاركردها قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط .
4-اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهتتشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي
5-تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصليو فرعيو بهسازي راه و شركت در آنها .
6-نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها
7-رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور .
8-اظهانظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب  منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زير نظر مديريت ساخت و توسعه راهها .
9-مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا .
10-تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرايي در بخش راه هاي اصلي و فرعي .
11-مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط .
12- انجام مطالعات اوليه وتهيه نقشه هاي مقدماتي وانجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي واجرايي براي پل هاوگذرگاهها وساير ابنيه فني وبررسي تعميرات وتعريض پل ها وابنيه فني .
13-تهيه طرح روسازي راه ها ومشخصات زيرسازي ومشخصات فني راه ها بر اساس نتايج آزمايشگاهي وخاك شناسي وساير مطالعات لازم .
14- انجام مراحل مختلف وشناسائي ومطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي .
15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن وماسه از نظر مصرف در زيرسازي وروسازي جاده ها.
 
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.