پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396  
عناوین اصلی
آخرین وضعیت جوی و جاده ای استان
بازديدها
تعداد بازديد از سايت: 77901799
تعداد بازديد اين صفحه: 7281
در امروز: 19765
اين صفحه امروز: 1
املاك و حقوقي


    نام: رسول

    نام خانوادگي: حسين پور

    سمت: مديريت املاك و حقوقي

    تلفن مستقيم: 013-33118873

    نمابر: 33118873

شرح وظايف اداره املاك و بانك زمين
1-انجام اقدامات لازم جهت اخذ اسناد مالكيت اراضي واملاك متعلق به دولت ودرج اطلاعات آن در بانك زمين ودفاتر مالي .
2- انجام اقدامات لازم جهت خريد يا تملك اراضي شناسائي شده واخذ سند مالكيت اراضي مذكور.
3- انجام اقدامات لازم جهت ثبت اراضي تفكيك شده ورفع نواقص مشخصات املاك .
4- انجام اقدامات لازم جهت ثبت املاك تملك شده در دفاتر مربوط.
5- تهيه استعلامات ثبتي مورد نياز وپاسخ به سئوالات ورفع اشكالات ثبتي مربوط به اراضي مورد نظر.
6-اعلام مشخصات كامل اراضي كه به مالكيت دولت درامده به حوزه مديريت مسكن وساختمان .
7- بررسي و تهيه گزارش لازم پيرامون مشخصات اراضي ثبت شده به نام دولت و ارائه آن به حوزه مديريت ذيربط
  8- پي گيري صدور سند مالكيت به نام دولت از اداره ثبت اسناد و املاك تا حصول نتيجه
9- پي گيري امور مربوط به اراضي مشمول قانون زمين شهري دستگاههاي مشمول .
 10-گيري امورصدور احكام كميسيون ماده 12 و ابلاغ نظريه كميسيون ذيربط به مراجع مربوطه جهت تثبيت مالكيت اراضي دولت
11- اجراي برنامه عملياتي براي تهيه زمين مورد نياز در چارچوب برنامه مصوب اداره كل در شهرهاي استان
  12-افراز ،تجمع ،تفكيك و انجام ساير تشريفات ثبتي مورد نياز املاك ملكي
  13- تشخيص و تعيين و قيمت   و پيگيري تامين اعتبار و پرداخت بهاي املاك مورد خريداري
14– تعامل و همكاري و مكاتبه با سازمانهاي بازرسي و نظارتيدر بخش مربوط به املاك
 15- طبقه بندي و بايگاني اسناد و مدارك املاك دولتي و مستندات مربوطه
 16- پاسخ به استعلامات ادارات ذيربط شامل دارايي ، ثبت اسناد و املاك ،شهرداري ها ، دفاتر اسناد رسمي و ...
 17- تجمع و تفكيك اراضي تملكي و تمليكي اداره كل و خريد توافقي
 18- انجام امور مرتبط با استعلام فرم "ج " و ورود اطلاعات و بروز رساني سيستم اطلاعات
  19– تشخيص نوعيت زمين با طرخ موضوع در كميسيون ماده 12
   20- تهيه و ايجاد بانك اطلاعات زمين استان 
  21- تهيه آلبومهاي موقعيت املاك و اراضي ملكي دولت
 
شرح وظايف : اداره حقوقي، واگذاري و رفع تصرفات
1-طرح و تعقيب كليه دعاوي عليه اشخاص و پاسخ به دعاوي مربوط در محدوده استان و تبادل لوايح و دفاع لازم در مراحل مختلف رسيدگي در مراجع مختلف حسب قوانين موضوعه .
2- تنظيم برنامه كار وكلا دعاوي و ارجاع كار به آنها ،تهيه اظهارنامه و اخطاريه به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي از طرف قائم مقام وزير و مدير كل استان در موارد ضروري و پاسخگويي به آنها .
3- بررسي و اظهار نظر و پاسخگويي نسبت به استعلامات حقوقي واصله از ساير واحدهاي اداره كل و استان .
4- بررسي و اظهار نظر حقوقي نسبت به مفاد قراردادهائي كه اداره كل در مقام انعقاد آنها مي باشندو تنظيم آنها پس از تائيد مسئولين ذيربط .
5- اخذ ضمانت نامه شركت در مناقصه و حسن انجام تعهدات طرف قرارداد و تهيه دستور ضبط ضمانتنامه مستنكف از قرارداد و تهيه دستور آزاد كردن ضمانتنامه طرف قرارداد در حدود اختيارات تفويض شده .
6- پاسخگويي به شكايات ابلاغي از سوي بازرسي كل كشور و تنظيم لوايح دفاعيه موارد ارسالي از سوي ديوان محاسبات كشور .
7-پيگيري اجرايي دادنامه هاي صادره له اداره كل در مراجع اجراي احكام استان و شهرهاي مربوطه .
8- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به دعاوي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي طرف قرارداد و پيگيري حقوقس و قضايي در وصول مطالبات ريالي و ايفاي تعهدات معوقه آنها در مقابل اداره كل .
9- انجام كليه امور مربوطه به واگذاري زمين در اجراي قوانين موضوعه و سياستهاي ابلاغي از سوي وزارت متبوع اعم از :
تهيه و انتشار آگهي براي ارائه اراضي جهت واگذاري .
-تهيه و توزيع پرسشنامه هاي لازم جهت واگذاري و فروش زمين و رسيدگي به پرسشنامه هاي تكميل شده .
- امور مربوط به ارزيابي و قيمت گذاري اراضي ،تعيين تكليف امور مربوط به واگذاري هاي قبلي و پاسخگويي به استعلامات مرتبط به آن .
- پاسخگويي به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با واگذاري اراضي .
- بررسي شرايط مالكين به منظور واگذاري حد نصاب مقرر در قانون ومالكيني كه زمين آنان موات تشخيص شده است . 
- پاسخگويي به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با واگذاري.
10-انجام امور مربوط به پيش فروش واحدهاي مسكوني
11- انجام امور مربوط به فروش نقدي و اقساطي اراضي  و واحدهاي مسكوني .
12 -انجام تشريفات برگزاري مزايده با رعايت قوانين و مقررات ذيربط با همكاري ساير بخشهاي مرتبط .
 13-درخواست ارجاع امر كارشناسي تعيين قيمت اراضي و واحدهاي ساخته شده از طريق كارشناس رسمي دادگستري يا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان .
14- تهيه مشخصات كليه اراضي واگذار يا فروخته شده و اعلام آن به اداره املاك و بانك زمين .
15- انجام اقدامات لازم به  منظور ثبت املاك واگذار يا فروخته شده در دفاتر مربوطه .
16- بازرسي موارد تصرفات غير قانوني در اراضي در اختيار اداره كل و انجام اقدامات اوليه جهت رفع تصرف .
17- پيگيري خلع يد و رفع تصرف از اراضي و املاك مورد تصرف غير قانوني و غير مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي .
18- اجراي تعهدات مالي به نفع اداره كل در مراجع قانوني ، ثبتي و اداري و وصول وجوه مربوطو واريز به حساب خزانه .
19-ارزيابي عرصه و عيان مستحدثات و تاسيساتي كه در اجراب برنامه هاي عمراني كشور در زمينه ايجاد راه تخريب و تصرف مي گردند .
20- بررسي سوابق و مدارك اراضي و املاك متصرفي اعم از خريداري شده ، واگذار شده يا اهدايي و ترتيب صدور اسناد مالكيت و ارسال اسناد به اداره كل اموال دولتي .
21- تهيه گزارش عملكرد ادواري جهت اطلاع مسئولين ذيربط . 
 
شرح وظايف شناسايي و حفاظت از اراضي
1-شناسايي اراضي شهري مشمول قانون جهت خريداري و تملك .
2- شناسايي اراضي ملكيقطعي اداره كل
3- استخراج مشخصات املاك و اراضي شناسايي شده .
4- استعلام وضعيت ثبتي پلاكهاي شناسايي شده و تهيه نقشه هاي آنها .
5-انجام اقدامات لازم نسبت به انعكاس موارد به اداره املاك و بانك زمين جهت تشخيص نوعيت .
6- استخراج و تعيين زمينهايي كه نياز به حفاظت دارند .
7- انتشار آگهي فراخوان به منظور انتخاب موسسه حقوقي ذيربط جهت حفاظت .
8- انتخاب موسسه واجد صلاحيت به منظور عقد قرارداد حفاظت و نگهداري از اراضي و تحويل املاك به طرف قرارداد .
9- تامين اعتبار نگهداري از اراضي
10- نظارت بر نحوه عملكرد پيمانكار حفاظت و نگهداري از اراضي
11- بررسي و تعيين تكليف اراضي غير قابل نگهداري و معرفي آنها به منظور فروش و يا واگذاري .
12- همكاري و هماهنگي با محاكم قضايي و شوراي حفظ حقوق بيت المال در مورد اراضي تصرف شده و معرفي اراضي مذكور و يا متصرفين به اداره حقوقي،واگذاري و رفع تصرفات حهت انجام اقدامات لازم .
13 – پيگيري و انجام ساير امور مربوط به حفاظت و نگهداري از اراضي .


 
بيشتر
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.